U skladu sa  čl. 4. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja ( „Sl. glasnik RS“ br.  16/2018 ),  Odluke o budžetu opštine Bogatić za 2021. godinu sa projekcijama za 2022 i 2023 godinu (I-R.28/2020-09 od 22.12.2020. godine), Opština Bogatić u 2021. godini planira raspisivanje sledećih javnih konkursa:

 
        1. Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja u oblasti društvenog i humanitarnog rada iz budžeta Opštine Bogatić za 2021. godinu.
 
        – Udruženja građana osoba sa invaliditetom;
        – Udruženja građana koja se bave zaštitom i pružanjem pomoći građanima koji se zbog socijalnih ili zdravstvenih okolnosti nalaze u stanju socijalne potrebe;
        – Udruženja građana koja se bave zaštitom i promovisanjem ljudskih i manjinskih prava i prava deteta, kao i položaja i prava marginalizovanih grupa;
        – Udruženja građana koja se bave zaštitom životne sredine, održivog razvoja, zaštite životinja i sl;
        – Udruženja građana koja se bave omladinskom politikom;
        – Drugi subjekti u oblasti društvenog i humanitarnog rada kao što su: zadužbine, fondacije, neprofitne ustanove i organizacije registrovane za obavljanje delatnosti društvenog i humanitarnog karaktera.
 
Planirani  mesec raspisivanja konkursa: mart 2021.godine.
 
Iznos sredstava opredeljenih iz budžeta Opštine Bogatić: 3.000.000,00 dinara.
 
 
 
       2. Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture iz budžeta Opštine Bogatić za 2021. godinu.
 
Mogu da konkurišu:
 
       – Ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci ( umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi ), zadužbine i fondacije sa sedištem, odnosno ogrankom na teritoriji Opštine Bogatić, kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Opština Bogatić  i koji se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi ( „Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 13/06, 30/06 – ispravka) i ne mogu učestvovati u konkursima koje raspisuju njihovi osnivači.
 
Planirani mesec raspisivanja konkursa: mart 2021. godine.
 
Iznos sredstava opredeljenih iz budžeta Opštine Bogatić: 820.000,00 dinara.
 
 
 
       3. Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz budžeta Opštine Bogatić radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2021. godini.
      
Može da konkuriše:
 
       – Izdavač medija čiji medij je upisan u  Registar medija u Agenciji za privredne registre, ukoliko se medijski sadržaj sadržaj emituje/distribuira na teritoriji opštine Bogatić;
pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija i emituje se na teritoriji opštine Bogatić.
       – Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.
       – Pravo učešća na konkursu nemaju lica kojima je dodeljena državna pomoć male vrednosti  ( de minimis ), a čiji ukupan iznos u tekućoj i prethodne dve kalendarske godine prelazi 23.000.000,00 dinara.
        – Na konkursu se može učestvovati samo sa jednim projektom.
        – Izdavač više medija može konkurisati sa jednim projektom za svaki medij.
        – Učesnik Konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje projekta u iznosu najviše do 80% vrednosti predloženog projekta, odnosno najviše do iznosa utvrđenog konkursom.
        – Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta.
 
Planirani mesec raspisivanja konkursa: februar 2021. godine.
 
Iznos sredstava opredeljenih iz budžeta Opštine Bogatić: 6.000.000,00 dinara.
 
 
 
       4. Javno obaveštenje radi prikupljanja predloga za sufinansiranje godišnjih programa sportskih organizacija na teritoriji Opštine Bogatić za 2022. godinu.
 
Mogu da konkurišu:
 
       – Sportske organizacije sa sedištem na teritoriji Opštine Bogatić, odnosno nedobitne organizacije organizovane na osnovu statuta i osnovane radi zajedničkog cilja u oblasti sporta.
 
Planirani mesec raspisivanja konkursa: avgust 2021. godine.
 
Iznos sredstava opredeljenih iz budžeta Opštine Bogatić: 25.000.000,00 dinara.
 
 
 
       5. Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji Opštine Bogatić za 2021. godinu.
      
Mogu da konkurišu:
 
       – Crkve i verske zajednice koje su upisane u registar koji se vodi pri nadležnom Ministarstvu vera i deluju na teritoriji Opštine Bogatić.
 
Planirani mesec raspisivanja konkursa: april, maj 2021. godine.
 
Iznos sredstava opredeljenih iz budžeta Opštine Bogatić: 2.000.000,00 dinara.
 
 
 
       6. Javni konkurs za finansiranje programa udruženja preduzetnika na teritoriji Opštine Bogatić za 2021. godinu.
 
Može da konkuriše:
 
Udruženje preduzetnika koje:
 
      – Je osnovano i registrovano u skladu sa Zakonom;
      – Ima sedište na teritoriji opštine Bogatić;
      – Prema osnivačkom aktu i/ili statutu ima za cilj unapređenje preduzetničke delatnosti na teritoriji opštine Bogatić;
      – Ima najmanje tri člana koja su registrovana kao preduzetnici;
      – Je direktno odgovorno za pripremu i izvođenje Programa aktivnosti;
      – Nad kojim nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
      – Koje je izmirilo obaveze po osnovu poreza i doprinosa i drugih javnih prihoda;
      – Kojem u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane rada;
      – Koje nije u roku od dve godine pre podnošenja prijave pravosnažnom odlukom kažnjeno za prekršaj ili privredni prestup vezan za delatnost udruženja.
 
Planirani mesec raspisivanja konkursa: mart 2021. godine.
 
Iznos sredstava opredeljenih iz budžeta Opštine Bogatić: 500.000,00 dinara.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *